درنامه انجمن صنفی مسوولین فنی و ناظرین بهداشتی به رئیس سازمان نظام دامپزشکی درخواست شد:

شورای مرکزی به عدم رعایت ضوابط و مقررات در نحوۀ پیگیری ماده 18 و 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی رسیدگی کند

به گزارش دامپزشک نیوز ، کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران طی نامه ای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا خواستار رسیدگی شورای مرکزی به عدم رعایت ضوابط و مقررات در نحوه پیگیری ماده 18 و 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی توسط نظام دامپزشکی استان تهران شد.

0

به گزارش دامپزشک نیوز ، کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران طی نامه ای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا خواستار رسیدگی شورای مرکزی به عدم رعایت ضوابط و مقررات در نحوه پیگیری ماده 18 و 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی توسط نظام دامپزشکی استان تهران شد.