فرا رسيدن عيد سعيد فطر مبارك

0

گذشت ماه خدا و رسيد عيد صيام

به هر دو باد درود و به هر دو باد سلام

هزار شكر كه عيد صيام كرد طلوع

هزار حيف كه ماه صيام گشت تمام

عيد فطر و جشن طاعت بر رهيافتگان ضيافت الهى مبارك