در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انجام شد:

تقدیر از اعضای کمیسیون تخصصی علوم دامپزشکی هیات ممیزه سازمان تات

به گزارش دامپزشک نیوز ، دکتر بهمنی، به پاس زحمات و تلاش های مستمر در ارتقای اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، از دکتر فضائلی، دکتر یعقوب فر، دکتر زارع میرک آبادی و دکتر شریف پور از اعضای کمیسیون تخصصی علوم دامپزشکی هیات ممیزه مرکزی سازمان تات، خانم دکتر فروزد مسئول دبیرخانه هیات ممیزه موسسه و آقای گرایلی مسئول امور هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با ارائه لوح سپاس تقدیر کرد. در این جلسه دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری و دکتر دادگر مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست موسسه نیز حضور داشتند.

0
به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر بهمنی، به پاس زحمات و تلاش های مستمر در ارتقای اعضای هیات علمی موسسه از دکتر فضائلی، دکتر یعقوب فر، دکتر زارع میرک آبادی و دکتر شریف پور از اعضای کمیسیون تخصصی علوم دامپزشکی هیات ممیزه مرکزی سازمان تات، خانم دکتر فروزد مسئول دبیرخانه هیات ممیزه موسسه و آقای گرایلی مسئول امور هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با ارائه لوح سپاس تقدیر کرد.
در این جلسه دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری و دکتر دادگر مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست موسسه نیز حضور داشتند.